Min poäng med att skriva på Uppropet mot Kyrkohandboksförslaget var egentligen inte att kyrkans gudstjänster inte behöver förnyelse. Här tänkte jag då skriva om några saker som jag tror är viktigt att det finns med i en församlingsgudstjänstliv men som inte regleras av kyrkohandboken.

Lekmannamedverkan
Målet i den kristna gudstjänsten, och framför allt i den liturgiska tradition som svenska kyrkan står i, är faktiskt inte att prästen ensam ska göra allt. Som kristna är vi kallade att bidra på olika sätt, och den liturgiska gudstjänsten per definition förutsätter en aktiv och deltagande församling. Många av de liturgiska växelläsningarna och bönerna exempelvis förutsätter att församlingen är med, och tar aktiv del i bönerna och växlingarna.

Jag menar att alla kristna församlingar behöver aktiva lekmän som tar del i, bryr sig om och bidrar i församlingens gudstjänster. Prästens roll är ofta tydlig: Predikan, mässliturgin. Men mycket annat i gudstjänsten är gott om andra tar hand om.

Lovsång och tillbedjan
Många troende kan delta i gudstjänstens musik, leda lovsång och tillbedjan. Här tror jag också att vi kan behöva bli bättre på att se och ta vara på andra former och stilar av musik. Orgeln, psalmsången och gregorianiken har sin givna plats i det liturgiska livet, nyare lovsångsmusik, lovsångsteam och enklare tillbedjanssånger har det inte alltid. Kanske behöver vi tydligare stötta och uppmuntra varandra, och ge plats för detta? Jag tror det.

Personlig förbön
Jag tror att vi behöver arbeta aktivt med personlig förbön i våra gudstjänster, att ge tillfälle och utrymme för människor att få personlig förbön under kyrkans huvudgudstjänster. Det är inte lätt att vara kristen idag, i Sverige. Just därför tror jag att det är extra viktigt att få möjligheten att bli ”bedd för”. Det behöver inte vara så svårt. I vår församling har vi under våren haft lekmän som varje högmässa/familjemässa funnits till hand för förbön under kommunionen(nattvardsutdelandet). Jag tror att också detta är viktigt.

Vittnesbörd
Ofta kan det betyda väldigt mycket när någon personligt berättar vad det betyder för dem att tro, att be, att läsa Bibeln, och så vidare. Så funkar det också för mig: det stärker min tro, när jag får höra om andra människors liv tillsammans med Jesus, hur Gud varit med i något svårt, eller hur Herren hört bön. Jag tror att just detta att ge möjlighet till personliga vittnesbörd också är viktigt i en församlings liv.

Utlopp för personlig gåvor
I varje församling finns det människor med olika nådegåvor, vissa syns mer andra mindre. Dessa behöver också få komma till uttryck i en församlings gudstjänstliv. Här behöver vi som är präster öva upp vår lyhördhet. Vad finns det för gåvor i vår församling? Vad finns det för tjänster som kan tas i bruk? Paulus skriver så här i 1 Kor 14:

26 Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm , en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.

och så här i Kol 3:

15 Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. 16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. 17 Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.


Vad har då detta med Kyrkohandboken och nya gudstjänstordningar att göra? Jo, egentligen så här: Den liturgiska gudstjänsten är så att säga det sammanhang där detta kan få ske! En vision kring gudstjänstlivet behöver alltså också ta med att gudstjänstlivet följer den liturgiska ramen, och utifrån detta också ger utrymme för personliga utrycka, lokala talanger och olika gåvor. Men lägg märke till hur stycket ovan ur Kolosserbrevet slutar:

”Och allt vad ni gör i ord och handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.” Församlingens gudstjänst handlar alltså i grund och botten om att Jesus ska bli stor, upphöjd, ärad! Genom liturgin, genom människors delaktighet, genom predikan och mässfirande, genom lovsång och tillbedjan, genom personliga gåvor och egenskaper. Hur kan vi tillsammans tjäna Jesus och tillbe Fadern genom Honom?