”Jesus var omkring trettio år när han började sin gärning. Han var, menade man, son till Josef, son till Eli, son till Mattat, son till Levi, son till Melki, son till Jannai, son till Josef, son till Mattatias, son till Amos, son till Nahum, son till Hesli, son till Naggai, son till Mahat, son till Mattatias, son till Shimei, son till Josek, son till Juda, son till Johanan, son till Resa, son till Serubbabel, son till Shealtiel, son till Neri, son till Melki, son till Addi, son till Kosam, son till Elmadam, son till Er, son till Josua, son till Elieser, son till Jorim, son till Mattat, son till Levi, son till Simeon, son till Juda, son till Josef, son till Jonam, son till Eljakim, son till Melea, son till Menna, son till Mattata, son till Natan, son till David, son till Ishai, son till Obed, son till Boas, son till Salma, son till Nahshon, son till Amminadab, son till Admin, son till Arni, son till Hesron, son till Peres, son till Juda, son till Jakob, son till Isak, son till Abraham, son till Tera, son till Nahor, son till Serug, son till Regu, son till Peleg, son till Eber, son till Shela, son till Kenan, son till Arpakshad, son till Sem, son till Noa, son till Lemek, son till Metusela, son till Hanok, son till Jared, son till Mahalalel, son till Kenan, son till Enos, son till Set, son till Adam, son till Gud.”‭‭Lukasevangeliet‬ ‭3:23-38‬ ‭SFB15‬‬

Jesus börjar alltså nu sin gärning. Och ändå är just den här släkttavlan ett tecken på att Han som döptes av Johannes och som själv ger nytt liv redan har handlat med sin skapelse. 

Jag vill lyfta fram tre perspektiv här:

1. Herren handlar i historien!

Detta är viktigt. Inte minst för att kunna tro och ta till sig just den kristna tron. Gud är inte en obskyr tanke eller en fin idé. Fadern och Sonen och den Helige Ande är historiens Gud som griper in i verkliga människors liv. Detta är Bibelns budskap från början till slut och många av namnen i den släkt som den evige Sonen föds in i är just bevis på detta. Lyfter vi fram några av namnen så har vi Adam, som får löftet om en frälsare; Noa, som blir mottagare av ett förbund; Abraham, trons fader och David, den utvalde kungen vars arvinge skulle vara den evige Kungen.

Alla dessa namn och de andra i listan är ett vittnesbörd om den Gud som griper in.

2. Gud är densamme idag!

Inget har förändrats i hurdan Gud är. Den Gud som hade omsorg om Adam, och gav honom kläder, som hörde Abrahams bön om ett barn och som bevarade David när han förföljdes av kung Saul, Han bryr sig också om dig och mig. Vi lever i den tid där Guds stora löften om frälsning, om Guds rike och om den Helige Andes gåva är för oss! Löftet att höra våra böner har Jesus Kristus gett till oss liksom till dem då!

3. Detta är din och min familj!

Är du en del av Kristi kyrka, då är detta inte bara Jesu familj, utan din och min också! Du är insatt i detta sammanhang. Du hör hemma och är en del av en levande historia!

Detta är viktigt. För vissa som blir kristna så kostar det dem deras familj och deras släkt. Tron kan kosta dig ett världsligt sammanhang, men du får ett nytt. Din släkt är stor och evig. Det finns alltså även för dig som är ensam om tron i din familj ett sammanhang och det är ditt.

Ibland klagas det på att släktregistren står med i Bibeln men de har ett syfte. De är viktiga och ger ett sammanhang.