Jag tänker på två Bibelord som beskriver Guds Ords kraft och betydelse när vi samlas till Gudstjänst. Det första är från Gamla testamentet. Det är profeten Nehemjas bok, när folket kommit tillbaka till Jerusalem efter förvisningen och Esra och Nehemja leder återuppbyggandet av Jerusalem, både templet och stadsmuren. Detta blev en väckelse, en rörelse i folket där Guds Ord blev verkligt för dem, och där förbundet med Herren som folket hade kommit bort ifrån förnyades och blev levande för dem.
I Nehemja 8:1-12 står det så här:
8 1 När sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer, samlades folket, alla som en man, på den öppna platsen framför Vattenporten. De bad Esra, den skriftlärde, att hämta Mose lagbok, den som Herren hade gett åt Israel. 2 Då kom prästen Esra med lagen till församlingen, till män och kvinnor, till alla som kunde förstå vad de hörde. Detta skedde på första dagen i sjunde månaden. 3 Han läste ur den på den öppna platsen framför Vattenporten, från tidig morgon till middagen, i närvaro av män och kvinnor och alla som kunde förstå. Och alla lyssnade till lagboken. 4
Esra, den skriftlärde, stod på en hög träställning, som man hade gjort för detta tillfälle. Bredvid honom stod Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Hilkia och Maaseja på hans högra sida och till vänster om honom Pedaja, Misael, Malkia, Hasum, Hasbaddana, Sakarja och Mesullam. 5
Esra öppnade boken inför allt folkets ögon ty han stod högre än allt folket. Och när han öppnade den, reste sig allt folket upp. 6 Esra prisade Herren , den store Guden, och allt folket svarade med uppräckta händer: ”Amen, Amen”! Och de böjde sig ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. 7
Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Ackub, Sabbetaj, Hodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja och leviterna undervisade folket i lagen, medan folket stod där, var och en på sin plats. 8 De läste ur boken, ur Guds lag, och utlade texten tydligt så att man förstod det som lästes. 9
Nehemja, ståthållaren, och prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna som undervisade folket, sade till allt folket: ”Denna dag är helig för Herren , er Gud. Sörj inte och gråt inte.” Ty allt folket grät, när de hörde lagens ord. 10 Och han sade till dem: ”Gå i väg och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin och sänd gåvor av detta till dem som inte har något färdigt, ty denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet.” 11
Också leviterna lugnade allt folket och sade: ”Var stilla, ty dagen är helig. Var inte bedrövade.” 12 Och allt folket gick då iväg och åt och drack, sände omkring gåvor och gjorde sig mycket glada, ty de hade förstått de ord man hade förkunnat för dem.

Guds Ord till församlingen
Gud talar till sitt folk och en förnyelse sker i folket. De som är samlade är män och kvinnor, alla som kunde förstå. Det är till hela folket. Guds Ord och bönen är verkliga här. Någonting sker med folket när detta får sätta eld på deras hjärtan. Esra och de andra som står där läser ur lagen, de läser Herrens Ord och förbundet, och de lägger ut den så att folket förstod, men också så att deras känslor berörs. Både sorg över synden och glädje över Guds ingripande och omsorg. Detta är stort, och det är visionen för Ordets gudstjänst: Ordet blir läst för oss och får tala in i våra liv. Predikanten förkunnar Ordet, och utmaningen för oss som predikar är att Guds Ord ska få tala in i våra liv, in i våra hjärtan, in i våra tankar. Gud behöver själv få beröra våra liv genom sitt Ord.

Guds Ords förkunnare
Esra, som var av prästerlig släkt, ättling till Aron, och som var skriftlärd och de andra leviter som predikar är också här en förebild för oss predikanter. Undervisningen är präglad av bön: ”Esra prisade Herren , den store Guden, och allt folket svarade med uppräckta händer: ”Amen, Amen”! Och de böjde sig ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken.”
Men utläggningen är också fokuserad, inte bara på att säga rätt sak, utan att det också ska tala till dem som lyssnar. De predikar för att de som lyssnar ska få ta emot Guds Ord. Här vill jag för egen del uppmana dig som läser: Be för era präster och pastorer som har ansvaret att predika, att Gud ska lägga ner det här sinnet i oss som har fått detta ansvar. Vi behöver era förböner. Samtidigt handlar detta om dels att leva i Ordet, lyssna till det för egen del, läsa och ta till sig det, få näring av det själv som predikant. Det handlar också om att studera det jag ska predika över så att jag faktiskt kan sammanhanget, och är sann mot skriften. Till sist handlar det också om att predikanten behöver dela livet med sin församling, det är ju så vi kan förstå vad församlingen behöver. Delar vi livet, lidandet, glädjen och kampen? Esra visste om församlingens förfall, och ville reformera Guds församling så att de vände tillbaka till förbundet, därför brann han också för att undervisa och hjälpa folket att se vad de hade i förbundet med Gud. Detta behöver även vi idag.

Detta var det första Bibelordet. Det andra kommer i nästa blogginlägg…