Förra inlägget var alltså ett försök att formulera en vision för vad Kyrkan ska vara, vad som är hennes själ och hjärta. Det är då alltså att leva detta som är kyrkans kallelse!

Att leva i Ordet
Kallelsen för oss som församlingar och som Kristi Kyrka är alltså att leva tillsammans ”i Guds Ord”. Gud talar och vi får liv från Honom genom detta Ord!
Så hur ser detta ut i praktiken hur kan vi leva tillsammans i kraft av Guds Ord? Här kommer några tankar:

Gudstjänsten
Våra gudstjänster behöver vara fokuserade på Ordet. Här är en av den liturgiska gudstjänstens stora fördelar, att den i så hög utsträckning innehåller och förmedlar Guds Ord och tilltal till oss. Tänk efter:
– vi ber Guds Ord! I syndabekännelsen, i Herre förbarma dig, i Lovsången, i Helig och O Guds Lamm. Antingen är dessa böner rena citat eller ”parafraser” eller böner utifrån bibliska teman.
– vi läser Guds Ord! En normal gudstjänst i vår kyrka innehåller tre läsningar ur Guds Ord. Läsningarna kan man också läsa själv hemma innan om man vill! Poängen är alltså att det inte är teman som vi människor själva bestämt, utan vi lyssnar tillsammans till vad Jesus Kristus vill säga oss genom sitt Ord.
– predikan är en utläggning av Guds Ord! Uppgiften för oss predikanter är att utlägga och tillämpa Guds Ord idag så att församlingens tro kan väckas, växa och mogna. Be för era präster och predikanter, det behöver vi. Be också att Guds Ord ska fp den avsedda effekten, väcka din tro så den kan växa och mogna.
– till sist så praktiserar vi Guds Ord i gudstjänsten, när vi ber, när vi lovsjunger, när vi ber förbön för världen och Kyrkan, när vi ber personlig förbön, när vi firar nattvard, hälsar Herrens frid och välsignar, när vi ber Herrens bön. Allt detta är praktiserande av Guds Ord, och det har också till syfte att forma våra liv så att vi rustas att leva i Guds Ord i vardagen!

Undervisning
Som kristna behöver vi också fördjupa oss i Guds Ord. Det kan ta lite olika former. Kanske är det viktigaste att det får ske, inte exakt vilken form. Här kommer en lista med några exempel:
– Bibelstudier
– samtalsgrupper/bönegrupper som läser och samtalar regelbundet.
– föredrag av olika slag
– retreat/konferenser/läger

Bibeln i vardagen
Guds Ord skapar tron i oss, alltså behöver vi praktisera och lyda Ordet. Hur kan detta se ut? Här är några exempel:
– att vara en grupp som träffas regelbundet och tillsammans läser Bibeln är oerhört värdefullt. Ibland kan det vara värdefullt att följa ett Bibelstudiematerial, ibland att ”bara” läsa och samtala om söndagens texter.
– att följa en Bibelläsningsplan, alltså att varje dag läsa något ur Guds Ord. Här finns idag rätt då många olika redskap. ”Bibeln idag” kan vara ett exempel, ett annat är de olika appar som finns till smartphones och surfplattor. Där kan man läsa eller lyssna till Guds Ord.
– en sak jag själv uppskattar mycket är att lyssna på predikningar från kyrkor som sänder/podcastar sina gudstjänster. Det finns rätt mycket sådana podcasts både på svenska och engelska. Jag ger gärna tips för den som undrar.
– memorera Guds Ord. Detta är ett konkret sätt att bära med sig Ordet i vardagen. Framför allt kan det vara en fråga att ta med sig in i en gudstjänst eller en samling med bönegruppen: ”Jesus ge mig en mening ur ditt Ord som jag kan bära med mig denna veckan”!
– Be Guds Ord. Detta kan man göra på många olika sätt, men det jag uppskattar mest är Tidegärden, att varje dag be psaltarens böner morgon, middag och kväll. En annan variant är att alltid i den personliga läsningen vända någon formulering i bön till Jesus.

Mycket mer kan sägas men detta är ändå en grundstomme i att leva ett liv som kristen. Både enskilt och som församling!

Vad längtar du efter i ditt liv och din församling?