En lovsång till Gud: ”Lovsång till Gud, den allra högste”

Du är helig, Herre, allena Gud, du som gör underverk.
Du är stark, du är stor, du är den högste,
du är den allsmäktige konungen, du helige Fader,
himlens och jordens konung.
Du är trefaldig och en, Herren, gudarnas Gud.
Du är det goda, allt gott, det högsta goda, Herre och Gud,
levande och sann Gud.
Du är kärleken, du är barmhärtigheten.
Du är visheten, du är ödmjukheten, du är tålamodet,
du är skönheten, du är mildheten.
Du är tryggheten, du är vilan, du är glädjen,
du är vårt hopp och vår fröjd,
du är rättrådigheten, du är måttfullheten,
du är all vår rikedom i överflöd.
Du är skönheten, du är mildheten, du är beskyddaren,
du är vår väktare och försvarare.
Du är starkheten, du är vederkvickelsen.
Du är vårt hopp, du är vår tro, du är vår kärlek,
du är all vår sötma, du är vårt eviga liv,
du store och underbare Herre, allsmäktige Gud,
barmhärtige Frälsare.

Bönen är livets lungor! Be till Jesus, tillbe Honom, det är vägen till att älska, lyda och formas av Honom, att upptäcka och se Hans vägar, Hans ledning, Hans kraft och Hans liv! Jesus har ställt iordning detta för oss, sök Honom! I tillbedjan, i glädjen över vem Han är och vad Han gjort, i osäkerheten och rädslan, i svagheten och längtan efter Guds liv, när vi kastar oss på Honom.

Jesus säger:

7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 9 Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, 10 eller en orm, när han ber om en fisk? 11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. Matt 7:7-11