4 Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.
7 Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. 8 Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. 9 En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor gåvor åt var och en som han vill.
(1 Kor 12:4-11)

Församlingen är en helhet, en gemenskap som hör ihop. I denna gemenskap utrustar Herren oss. Men i själva utrustningen visar sig att gåvorna är just gåvor, som Anden lägger ner i oss. Han lägger ner gåvorna i oss och använder oss, låter sin kraft verka genom oss. Nådegåvorna funkar alltså inte som när du var barn och samlade på ”Hockeykort” eller ”Fotbollskort”. Frågan är inte: Hur många gåvor har du, utan gåvorna är utrustningen för hela församlingen. Frågan blir istället: Hur vill Gud utrusta dig att tjäna i den församling där du är satt? Vilka gåvor har Han redan lagt ner i gemenskapen? Vilka gåvor behöver vi söka?

Andens gåvor är en ”Jesusutrustning” för församlingen
Jag har skrivit innan att församlingen kallas att leva ut Guds rike, att leva med Jesus som Herre och av det Han ger. Det som den Helige Ande gör i våra församlingar och i enskilda kristnas liv är då att för Jesu skull. Det är en konkretisering av löftena att vi ska få kraft att vara Jesu vittnen(Apg 1:8) och det är något som vi måste försöka leva ut.

Hur var Jesus verksam när Han vandrade runt på jorden? Han undervisade om Gud och om frälsningen. Han skapade en gemenskap kring sig själv, lärjungarna, och han såg människor i deras nöd och grep in. Nu vill Jesus göra samma saker idag, i sin församling. Målet är alltså att församlingen ska få bli en plats där Guds frälsning genom tron på Jesus Kristus blir verklig i människors liv, där vi undervisas om att leva i gemenskapen med Fadern och varandra, där vi kallas att leva ut Jesu barmhärtighet och helande gentemot varandra och gentemot de människor vi möter som på olika sätt är i nöd.

Andens gåvor är alltså inte ett tilläggspaket utan livet med Jesus i praktiken.

Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta.”
Fokus för Andens verk genom nådegåvorna är alltså tydligt: Nådegåvornas uppgift och den Helige Andes verk är att bygga upp församlingen, genom sin Ande utrustar och bygger Jesus Guds rike på jorden, i människors hjärtan, församlingarnas gemenskap och som rörelser i folk efter folk.

Paulus ger oss några exempel. Anden ger: Ord av vishet och kunskap(v 8), tro, gåvor att bota sjuka(v 9) och att göra kraftgärningar, att profetera, att skilja mellan andar, att tala olika slags tungomål och ge uttydningen av dem(v 10). 

Några frågor?
Hur kallar Gud dig att vara en del av din församling? Vad har du för gåvor? Vad längtar du efter?
Be den Helige Ande visa dig, leda dig och din församling hur Han vill verka hos er!
Han kan och vill utrusta dig för att tjäna!