Om vi nu fortsätter med själva innehållet i den karismatiska förnyelsen, så måste vi fråga oss: Vad är det som är så speciellt med pingstdagen?

Det handlar om Jesus!
Den första pingstdagen utgjöts den Helige Ande, Han gavs till apostlarna och lärjungarna som var samlade. Han gavs till dem och manifesterades i deras liv. I Apostlagärningarna 2 står det så här:

1 När pingstdagen kom var de alla samlade. 2 Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.
5 I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade frågade de: ”Är de inte galileer, alla de som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien , 10 i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen, vi är inflyttade från Rom, 11 vi är judar och proselyter , kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!” 12 De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: ”Vad kan det här betyda?”
13 Men andra sade hånfullt: ”De har druckit sig fulla på sött vin.”


Anden ges åt dem och de uppfylls av Honom, och de börjar tala ny språk, så att alla folk som är samlade i Jerusalem, som räknas upp i texten får uppleva något mycket märkligt. Men det mest intressant är kanske egentligen hur Petrus sedan utlägger vad som skett: Det handlar om Jesus. Gud har gett löften, och de uppfylls, och det handlar om vad Gud lovat, men det är genom Jesus Kristus det har skett, löftena kunde så att säga inte uppfyllas utan Honom. Ett utdrag ur hur Petrus utlägger detta:

22 Israeliter, hör dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. 23 Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. 24 Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom.

När Petrus sedan får frågan vad de ska göra som blev gripna av hans predikan, så pekar han åter på Jesus: De behöver omvända sig, alltså vända sig till Jesus som de tidigare vänt sig ifrån, men de fick också uppmaningen att de behöver döpas, då får de sina synder förlåtna och den Helige Ande som gåva. Allt detta är så att säga resultat av vad Jesus Kristus har gjort på korset. Det är Hans död som öppnar vägen för syndernas förlåtelse och Andens gåva. Utan Jesus kan detta inte komma till oss. Jesus är alltså vägen in i det nya livet med Gud genom Anden, eftersom det är i tron på Jesus Kristus som detta ges. Med detta vill jag också understryka: Detta med upptäckten av karismatiken och gemenskapen i Anden, det är inget annat evangelium, eller budskap. Det är inbakat i förkunnelsen om Jesus från första stund.

Gud uppfyller sina löften – Guds folk förvandlas
Genom hela Bibeln går en röd tråd: Gud kallar ett folk till sig. Abraham ska bli far till ett stort folk, Gud har Israels böner i Egypten och räddar sitt folk, Gud lovar folket att vara Hans förbundsfolk, Gud ger dem ett land, Gud ger dem sina lagar och regler.

Men genom hela Gamla Testamentet så understryks också att folket som helhet inte har Guds Ande. Det är ledarna, som Mose eller några av de äldste, eller kung David, eller domare och profeter som får den Helige Ande. Folket som helhet får inte den gemenskapen med Gud. Däremot pekas det fram på det nya förbundet, det pekas fram emot en tid, då den Helige Ande inte ges enbart åt några få utvalda, utan där det är gåvan till hela Guds folk. I Petrus predikan hänvisar han till ett av de ställena:

28 Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar
skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner.
29
Också över tjänare
och tjänarinnor skall jag i de dagarna
utgjuta min Ande.
(Joel 2:28-29)

Profeten Joel får ett tilltal från Herren om vad Herren ska göra. Skillnaden är nu: Allt kött, alltså alla människor skall få ta del av Herrens Ande. Detta utmärker Kyrkan från första stund. Anden ges inte till några få, bara till vissa, utan alla som tror på Herren Jesus Kristus. Detta är nyckeln. Därför skriver också Jeremia så här i sin profetia om det nya förbundet:

31 Se, dagar skall komma,
säger Herren , då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus
och med Juda hus, 32
inte ett sådant förbund
som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem
vid handen och förde dem ut ur
Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger Herren .
33
Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid
skall sluta med Israels hus, säger Herren : Jag skall lägga min lag
i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.
34
Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: ”Lär känna Herren !” Ty alla skall känna mig från den minste bland dem
till den störste, säger Herren . Ty jag skall förlåta
deras missgärningar och deras synder
skall jag inte mer komma ihåg.  

Det nya förbundet kännetecknas av att varje medlem känner Herren, har förts in i en nära relation till Honom, har fått lagen lagd i hjärtat. Hesekiel skriver istället om att vi ska få nya hjärtan och en ny Ande som är Guds egen Ande.

Alla dessa Bibelord pekar fram emot Pingsdagen, då Anden flyttar in i de kristnas hjärtan. Han flyttar in för att vägleda oss, för att väcka kärlek och glädje i tron på Jesus och för att verka genom oss. Detta är också det kristna livet, att genom Anden föras in i trons relation med Jesus och liv med Honom!

Paulus skriver:

13 I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss .

Vad blir konsekvensen av detta? Du får för Jesu skull ett nytt liv. Det har Han vunnit för dig. Sök det livet! Be frimodigt om Andens närvaro, om större kärlek till Jesus, om kraft och nytt liv, om att få bli använd av Jesus idag.