Dag #14 ”Detta löfte gäller alla”

20140313-203611.jpg”Detta löfte gäller alla”
Martin Luthers företal till de olika böckerna i Bibeln har getts ut på svenska. De är tänkta som ett stöd och en inspiration i Bibelläsandet. Här kommer några citat, först om att evangeliet är ett enda och inte bara kan finnas i de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, utan att evangeliet är hela Bibelns stora budskap:

Därför skall man veta, att det endast finns ett evangelium, beskriver genom många apostlar. Vart och ett av Pauli och Petri brev, liksom även Lukas apostlagärningar, är ett evangelium, även om de inte berättar om alla Kristi ord och gärningar, utan det ena är kortare och ringare än det andra. Även de fyra stora evangelierna är nödvändiga. Evangelium är och skall inte vara annat än ett tal eller en historia om Kristus. … Ty, kort sagt, evangelium är ett tal om Kristus, att han är Guds Son, som för oss har blivit människa, dött och uppstått, och är insatt till Herre över allting.

Evangeliet är alltså budskapet om Herren Jesus Kristus, som ges oss genom Bibeln. Genom profeter och apostlar. Men ärendet är tydligt att förkunna Jesus Kristus, förmedl Guds tilltal om sin Son. Lite senare fortsätter Luther:

Evangliets huvudstycke och grund är att du, innan du fattar fattar Kristus som exempel, upptar och erkänner honom som en gåva, som givits dig av Gud och som är din egen. När du ser på honom eller hör, att han gör eller lider något, skall du inte tvivla på att han själv, Kristus, med det han gör och lider är din. Du kan förlita dig på detta lika mycket som om du själv hade gjort det, ja som om du vore denne Kristus.

Detta budskap återges igenom hela Bibeln, det är den röda tråden, huvudpoängen, själva kärnan i budskapet som Guds Ord vill förmedla till oss! När Gud talar är det detta han vill säga till oss. I detta ligger också budskapet om syndens plåga. Luther skriver i företalet till Romarbrevet:

Synd kallas i Skriften inte bara den yttre kroppsliga gärningen, utan allt det som rör sig och verkar med den yttre gärningen, utan allt det som rör sig och verkar med den yttre gärningen, nämligen hjärtats grund med alla krafter, så att det lilla ordet ”göra” synd betyder, att människan helt ger sig hän och drives in i synden. Ty det sker heller ingen yttre syndig gärning utan att människan med kropp och själ drives in i den. Och Skriften ser särskilt in i hjärtat och på det som är alla synders rot och huvudkälla, vilket är hjärtats otro.

Synden som människans största problem alltså, vi litar inte på Gud, tror inte, älskar inte honom, förväntar inte det som är gott från honom. Det är alltså något djupare och mer grundläggande än bara handlingarna, snarare så pekar handlingarna in mot problemet, hjärtat som inte litar på Gud. Här kommer evangeliet, som Guds kraft till frälsning, en rättfärdighet och ett nytt liv som inte är mitt eget, men som landar och förvandlar mitt liv som en gåva från Fadern.

Som avslutning för den här bloggposten skriver Luther om tron och ett nytt liv på följande sätt:

Tron är en levande, djärv tillförsikt till Guds nåd, så viss  att den kunde tusen gånger dö därpå. Och sådan tillförsikt och kunskap om Guds nåd gör glad, modig och väl till mods mot Gud och allt skapat, något som den helige Ande verkar i tron. Därav blir människan utan tvång villig och benägen att göra gott mot var man, att tjäna var man och lida allt, Gud till behag och ära, som visat henne sådan nåd. Det är således omöjligt att skilja gärningar från tron, ja lika omöjligt som att skilja värme och ljus från elden. … Bed Gud, att han verkar tron i dig; annars förblir du väl i evighet utan tro, du må tänka och göra vadhelst du vill eller kan.
Rättfärdighet är nu sådan tro, och den kallas Guds rättfärdighet, eller: den rättfärdighet som gäller inför Gud, därför att Gud ger den och räknar den för rättfärdighet för Kristi, vår medlares skull, och därför att den sätter människan i stånd att ge var och en vad hon är skyldig. Ty genom tron blir människan fri från synd och får lust till Guds bud. Därmed ger hon Gud hans ära och betalar honom vad hon är skyldig honom…

Det Jesus har gjort ger ett nytt liv. Den som inte kunde lita på Gud får ”en levande, djärv tillförsikt på Gud”. Vi får smaka och se att Herren är god, på egenhand uppleva att Guds godhet och kärlek, den gäller mig! Så blir Guds Ord källan till liv för oss, för Gud talar in sitt liv, sin frälsning genom Jesus Kristus, Guds Son. Han är vår frälsare. Det uppenbarar Ordet, visar det för oss, visar att det gäller dig och mig, och ger oss så ett nytt liv tillsammans med Honom.

Kommentera