Förra inlägget handlade alltså om Gudstjänsten som helhet. En liturgisk gudstjänst har fyra delar. En inledning, som kan se lite olika ut beroende på gudstjänstform och tradition, en första huvuddel, Ordets gudstjänst, sedan kommer den andra huvuddelen som kallas Måltiden, alltså mässan eller nattvardsfirandet, och till sist avslutas gudstjänsten med en sändning. Den liturgiska gudstjänsten är också uppbyggd utifrån tanken att församlingen aktivt tar del i liturgin. Det är en växelverkan mellan präst och församling. Det bästa sättet att lära sig hur en gudstjänst fungerar och vad som är den inre logiken är därför att aktivt ta del i den. Det jag skriver här på bloggen kan i bästa fall vara en hjälp att förstå varför vi gör som vi gör, och en hjälp att hitta in i rytmen och livet i den liturgiska gudstjänsten, men det är själva gudstjänstfirandet som är grejen.

Att lära sig lyssna – lyssna i tro
Jag tänkte i det här inlägget fokusera på den del som handlar om Ordet. Detta inlägg på bloggen kallar jag för ”Att lära sig lyssna”. Det handlar egentligen om att förstå vad poängen är med den här första huvuddelen: Gud talar genom sitt Ord, och en av anledningarna till att vi samlas som kristen församling är att lyssna på Guds Ord. En kristen gudstjänst kan vara rolig, känslomässig, faktaspäckad, allvarlig, full av liv och stoj eller stillsam, men inget av detta är ändamålet med gudstjänsten. Den ska bygga upp Guds folk, göra oss redo att leva som Jesu lärjungar, utrusta, ge frimodighet och tro. Detta kan inte vi skapa själva, det är Gud som ger det, som ger liv.

Gud vill bygga upp sin församling
Som kristna så är detta så mycket kärnan av vår tro: Gud talar i sitt Ord, och vi samlas under Ordet, för att lyssna, fyllas av Guds tilltal, få näring för våra själar och byggas upp i vår tro på och vår bekännelse till Jesus Kristus, men också för att få utrustning och ledning för våra liv. I Efeiserbrevet 4:11-16 skriver Paulus så här om församlingsledarnas uppgift i församlingen:

Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.

Om vi då som kristna idag ställer oss frågan: Hur byggs vår tro upp? Hur fogas vi samman med Kristus och varandra? Hur kan vi i kärlek hålla fast vid sanningen? Det är här detta inläggs ämne om Guds Ord kommer in: Guds Ord bygger upp. Det sker något med oss när vi som församling ställer oss under Guds Ord, tar emot det och låter det forma oss.
Att lära sig lyssna, handlar om att komma till Gudstjänsten med en längtan efter att få höra Gud tala, så att sanningen kan bli tydlig för mig. Det handlar om att öva sig i att lyssna under själva gudstjänstfirandet. Att lyssna i tro betyder i det här sammanhanget inte att vi inte får ha frågor att ställa till predikanten, eller att vi inte får tänk och reflektera över det vi hört. Tvärt om. Vi ska lyssna och reflektera, vi kan mycket väl behöva be och ta emot det vi hört i konkret handling, men att lyssna i tro handlar om en grundläggande förväntan på Guds ord. En förväntan på att Han som älskar oss, som sänt sin Son för att frälsa oss, också idag är verksam med sin Ande, talar och vill ge oss den näring, kraft och glädje vi behöver i vår tro och vår vandring med Jesus. Gud vill mätta dig. Gud vill mätta och bygga upp sitt folk, vill prägla oss med sina Ord, så att vi får liv genom dem.

Gudstjänstens upplägg – ta del i bönerna och läsningarna
För den som är en kristen och vill växa som lärjunge så finns det i våra gudstjänster ett mönster att gå in i. Vi firar Gudstjänst för att våra böner ska bli besvarade av Gud, och att Han som är Herren ska gripa in i våra liv, mätta vår andliga hunger och rusta oss att leva som Hans lärjungar.
Ordets gudstjänst börjar faktiskt just i bön: Vi ber till Gud att det som dagens Bibelläsningar handlar om ska få tala in i våra liv, undervisa oss och att Gud ska handla genom de läsningar vi får lyssna till.
De här bönerna står i psalmboken. Ett konkret tips för att kunna ”hänga med” i gudstjänsten kan vara att be den här bönen hemma innan gudstjänsten, eller i bänken innan gudstjänsten börjar. Det handlar om en andlig formation där jag säger: Fader jag ber att du ska forma mig. i våra församlingar i Hyssna och Sätila följer vi dessutom kyrkoåret, vilket betyder att vi som samlas till gudstjänst kan se vilken söndag vi är på, gå in och läsa dagens bibelläsningar i psalmboken och på så sätt låta Guds Ord gripa oss, redan innan högmässan börjar. Ett annat tips är hemsidan lektionarium.se där kyrkoårets bibelläsningar finns samlade.

Bekänn dig till Guds Ord
Kanske låter detta lite märkligt, att bekänna sig till Guds Ord, men faktiskt så är det just det vi gör varje gång vi samlas till Gudstjänst. Varje Bibelläsning ur gamla testamentet och nya testamentets brev avslutas med orden: ”Så lyder Herrens Ord” och församlingen svarar: ”Gud vi tackar dig”. Det är att bekänna sig till Guds Ord. Den som läser texten säger att det är Guds Ord, ett budskap från Herren själv till Hans församling idag, och vi som församling, alla kristna svarar: ”Gud vi tackar dig” – alltså: Tack Herre att du talar till oss. Tack att du talar idag också, tack att vi får lyssna. Detta är alltså inte bara ord att slentrianmässigt haspla ur sig, utan en bekännelse om Ordets kraft, och ett tack till Gud att Han talar det till mig idag! Samma sak gäller läsningarna ur evangelierna, men där understryks det ännu mer genom att vi står upp och lyssnar till Guds Ord. ”Så lyder det helige evangeliet – lovad vare du Kristus”. Så lyder glädjebudskapet om Jesus Kristus och vårt svar som församling: Vi lovsjunger dig Kristus! Ibland sjunger vi dessutom en längre lovsång eller halleluja tillsammans med den bekännelsen! Gud talar till oss, och allra tydligast i Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Det är just detta som är själen i Ordets gudstjänst: Se Jesus, se Hans offer på korset och seger i uppståndelsen och ta emot Honom i tro. Det handlar alltså om att evangeliet blir tydligt och konkret och att detta evangelium får forma våra liv.

Vi bekänner och ber
Därför hör nästan alltid trosbekännelsen och förbönen ihop med predikan. Detta är Gudstjänstens inre logik. Vi får höra Guds Ord, vi får höra predikan, utläggningen av Guds Ord, och vi som församling får bekänna vår tro på Gud – Fadern och Sonen och den Helige Ande, som griper in i den här världen, för att frälsa oss och ge nytt liv. Vi bekänner att tror på den Guden som griper in på ett så fantastiskt sätt och vi bekänner vårt hopp, att Jesus en dag ska komma tillbaka, att de döda ska uppstå och att vi ska få gå in i det eviga livet. Men kopplingen till bönen är faktiskt också viktig. Vi ber till Gud att det Han lovat också ska ske idag, att Han ska uppfylla sina löften i våra liv. Herren är trogen mot sina löften och mot sin församling här i världen, vi som döpts in i gemenskapen med Jesus Kristus och lever i tron på Honom. Förbönen är alltså en konkret bekännelse till att vi vill följa det vi precis hört Gud tala om!
Ibland har vi också syndabekännelsen i den här delen av Gudstjänsten, och det är av samma skäl! Vi ber Herren att uppfylla sina löften och befria oss från vår synd.

Så rent konkret: Ordets gudstjänst handlar om att lyssna i tro, ta emot och låta Ordet skapa liv, tro och ny kraft, låta Guds rike bryta fram, forma våra tankar och våra hjärtan och därmed också våra liv. Paulus beskriver det så här i Romarbrevet 12:1-2:

Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.