Anno Domini 2018. Ett nytt år, Herrens år. Ibland kan man också på svenska använda orden ”nådens år 2018”. Allt stämmer. För så stort är Herrens anspråk på våra liv. Den här världen är Herrens egen. Det här året är Herrens eget. Ditt och mitt liv är Herrens eget. Våra liv är i Herrens händer. I gårdagens mässa talade vår kyrkoherde Markus om att leva sitt liv ”i Jesu namn”. Det är en hissnande tanke om vi vågar följa den: Du är kallad att leva ditt liv inte bara för att göra ett namn åt dig själv, utan för att leva för någon annan. Du och jag är så att säga inneslutna i Jesus. I Hans födelse, och död, i Hans uppståndelse och gjorde levande av Hans Ande. Du är den du är i Honom.

Foto: Jad Limcaco, från Unsplash

Det ger hopp inför ett nytt år. Det kommer nya konflikter, nya drev, nya problem, men du och jag, alla som tror och är döpta till nytt liv i Jesus, vi är i Herren. Kanske kan det vara bra att påminna särskilt om nådens och barmhärtighetens verklighet: Jesus har lovat att aldrig överge oss, att inte pröva oss över vår förmåga, att ge kraft och ledning, att bevara oss i gemenskapen med Honom själv. Det innebär inte att liv befriat från kamp och lidanden. Men det innebär att liv, där du är omsluten av Honom som bär och uppehåller universum. Med Markus ord: ”Du är i Guds blick”. Ja, så är det.

Så 2018 kan rymma både det goda och vackra, och lidande, kamp och svårigheter, men vi är tillsammans med Jesus.

Så i början av detta nya år: Låt det vara ett bönens år, när du håller dig nära Jesus i bönens gemenskap med Honom. Låt det vara ett Guds Ords år, så att du lever i kraft av vad Han har sagt. Guds löften har aldrig och kommer aldrig att svika, håll fast vid dem. Jesus säger så här i Bergspredikan, Matt 5:17-20:

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.
Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket.
Guds Ord är verkligen värt att hålla fast vid. Här finns skatten: Guds rättfärdighet i Jesus som vi får ta emot och leva av. Ordet är verkligen källan till kraft och liv för oss som är kristna. Har det varit svårt att läsa innan, så be Gud öppna sitt Ord för dig, be om en förändring inne i dig, i ditt hjärta, att kunna lyssna. Vi har ofta svårt att bli stilla och lyssna, men här finns en Guds hemlighet för dig och mig att upptäcka och hämta kraft ifrån.
Till sist: En påminnelse om vem Gud är. 2 Kor 1 från vers 3:
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Liksom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Om vi är trängda, är det för er tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, är det för att ni ska få den tröst som ger kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och vårt hopp om er står fast, eftersom vi vet att ni delar vår tröst liksom ni delar våra lidanden.

Det är den här Guden vi tillber. Barmhärtighetens Far och all trösts Gud. Hos Honom får vi hämta vår kraft och vårt liv. Det är egentligen väldigt konkret. Vattnet och Guds Ord i dopet, Andens närvaro i bönen, mötet med Gud i Ordet och sakramenten i Gudstjänsten. Lovsångerna vi sjunger. Allt riktar vår blick mot Honom. Paulus liv var långt ifrån okomplicerat, lidandet och kampen var tydligt där. Men han understryker extra tydligt för oss, att det också är mitt i allt det som han fått erfara Guds trofasthet. Gud har inte förändrats. Paulus pekar ut den Gud som är Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud. Han pekar ut att vi i lidandet får vända oss till Honom, och till den Han sänt, Jesus. Guds Son, vår frälsare. De stora orden gör det inte mindre sant. Tvärtom, Jesus Kristus är vårt hopp. Det är genom Honom vi får tröst skriver Paulus. Är du i nöd just nu? Är du orolig för året som ligger framför? Jesus kallar oss närmare sig. Det är där trösten och frälsningen finns. Det är också en utmaning till oss som lever i en tid och på en plats där så mycket handlar om andra saker. Pengarna på banken, hälsan, imagen, familjeaktiviteterna. Du och jag kan lätt ha andra saker som vår tröst och vår frälsning, men ytterst sätt finns det bara en Herre, en tröstare, en frälsare. Han vill möta dig, genom sin Ande idag. Han vill vandra med dig det här året. Jag ber att vi ska kunna se och få kraft av Honom detta Herrens år, nådens år 2018.

Barmhärtighetens Far och all trösts Gud,
du som lät din Son bli människors frälsare,
hjälp oss att upphöja Hans namn på jorden,
så att vi får se Hans härlighet i ditt himmelska rike.
Låt din Ande få leda oss och ditt Ord ge oss kraft,
så att vi bevaras i gemenskapen med din Son.
Din är all ära och härlighet, med din ende Son
och den Helige Ande, från evighet
till evighet. Amen.